Color Scheme
Find People
Username
Password
Sign Up
old site http://222.195.74.11/
中文版 Location: Homepage >> Yuming WANG : CV - Publications - Blog
Select


To be published Top
283.Wang, Ziyang, Bin Miao*, Yuming Wang*, Chenglong Shen, Linggao Kong*, Wenya Li, Binbin Tang, Jijie Ma, Fuhao Qiao, Limin Wang, Aibing Zhang, and Lei Li, Analysis of the background signal in Tianwen-1 MINPA, Adv. Space Res., accepted, 2024-07.
2024 Top
282.Zhong, Zhihui, Chenglong Shen*, Yutian Chi*, Dongwei Mao, Bin Miao, Zhiyi Fu, Junyan Liu, Beatriz Sanchez-Cano, Daniel Heyner, and Yuming Wang, Prediction for Arrival Time and Parameters of Corotation Interaction Regions using Earth-Mars Correlated Events from Tianwen-1, MAVEN and Wind Observations, Astrophys. J., 965, 114(10pp), doi:10.3847/1538-4357/ad2fab, 2024-04. [(966.7KB)]
281.Song, Anchuan, Quanhao Zhang*, Yuming Wang, Rui Liu, Jie Jiang, Xiaolei Li, Jiajia Liu, Shaoyu Lv, and Ruobing Zheng, Solar cycle variation in the properties of photospheric magnetic concentrations, Astron. & Astrophys., 682, A87, doi:10.1051/0004-6361/202346898, 2024-02. [(22.59MB)]
280.Lyu, Shaoyu, Yuming Wang*, Xiaolei Li, Quanhao Zhang, and Jiajia Liu, Inferring the solar wind velocity in the outer corona based on multi-view observations of small-scale transients by STEREO/COR2, Astrophys. J., 962, 170(12pp), doi:10.3847/1538-4357/ad1dd5, 2024-02. [(5.75MB)]
279.Wu, Zhiyong, Zhenpeng Su*, Huinan Zheng, Yuming Wang, Yoshizumi Miyoshi, Iku Shinohara, Ayako Matsuoka, Yoshiya Kasahara, Fuminori Tsuchiya, Atsushi Kumamoto, Shoya Matsuda, Yasumasa Kasaba, Mariko Teramoto, and Tomoaki Hori, Long Lifetime Hiss Rays in the Disturbed Plasmasphere, Geophys. Res. Lett., 51, e2023GL107825, doi:10.1029/2023GL107825, 2024-02. [(1.34MB)]
278.Wang, Guoqiang, Sudong Xiao, Mingyu Wu, Yangdong Zhao, Song Jiang, Zonghao Pan, Xinjun Hao, Yiren Li, Kai Liu, Yutian Chi, Zhuxuan Zou, Manming Chen, Zhenpeng Su, Chenglong Shen, Jingnan Guo, Long Cheng, Zhiyong Wu, Mengjiao Xu, Yuming Wang*, and Tielong Zhang*, Calibration of the zero offset of the Fluxgate Magnetometer on board the Tianwen-1 orbiter in the Martian Magnetosheath, J. Geophys. Res., 129, e2023JA031757, doi:10.1029/2023JA031757, 2024-01. [(850.4KB)]
277.Fu, Zhiyi, Zhenpeng Su*, Bin Miao, Zhiyong Wu, Yiren Li, Kai Liu, Xu Shan*, and Yuming Wang, A substorm-dependent negative limit of non-eclipse surface charging of a Chinese geosynchronous satellite, Space Weather, 22, e2023SW003780, doi:10.1029/2023SW003780, 2024-01. [(1.86MB)]
276.Cheng, Sanwei, Zhenpeng Su*, Zhiyong Wu, and Yuming Wang, Inferring whistler-mode chorus wave source regions in the Martian mini-magnetospheres, Geophys. Res. Lett., 51, e2023GL106695, doi:10.1029/2023GL106695, 2024-01. [(5.12MB)]
2023 Top
275.Khuntia, Soumyaranjan*, Wageesh Mishra*, Sudheer K Mishra, Yuming Wang*, Jie Zhang, and Shaoyu Lyu, Unraveling the Thermodynamic Enigma between a Fast and Slow Coronal Mass Ejections, Astrophys. J., 958, 92(17pp), doi:10.3847/1538-4357/ad00ba, 2023-11. [(1.74MB)]
274.Zhang, Zhiyong, Chenglong Shen*, Yutian Chi*, Dongwei Mao, Junyan Liu, MengJiao Xu, Zhihui Zhong, Can Wang, and Yuming Wang, Comparison of I-ICMEs and M-ICMEs Fittings and In Situ Observation Parameters for Solar Cycles 23 and 24 and Their Influence on Geoeffectiveness, Sol. Phys., 298, 138, doi:10.1007/s11207-023-02225-3, 2023-11. [(2.97MB)]
273.Luo, Pengwei, Xiaoping Zhang*, Renrui Liu, Mingjie Zhang, Cunhui Li*, Yi Xu, Roberto Bugiolacchi, Baocheng Hua, Haiyan Zhang, Liansheng Li, Jilin You, Yanyan Xu, Lei Lei, Xin Zou, Qingfei Fu, Yi Wang, Xiao Liang, Jianhong Zhuang, Li Wang*, Yuming Wang, Weidong Wang, Linping Feng, Haiwen Liu, and Tao Li, Plume effects on Martian surface: Revealing evolution characteristics of plume-surface interaction at Tianwen-1 landing site, Engineering Geology, 325, 107278, doi:10.1016/j.enggeo.2023.107278, 2023-09. [(16.03MB)]
272.Zou, Zhuxuan, Yuming Wang*, Tielong Zhang, Guoqiang Wang, Sudong Xiao, Zonghao Pan, Zhoubin Zhang, Wei Yan, Yang Du, Yutian Chi, Long Cheng, Zhiyong Wu, Xinjun Hao, Yiren Li, Kai Liu, Manming Chen, Zhenpeng Su, Chenglong Shen, Mengjiao Xu, and Jingnan Guo, In-flight Calibration of the Magnetometer on the Mars Orbiter of Tianwen-1, Sci. China Tech. Sci., 66, 2396-2405, doi:10.1007/s11431-023-2401-2, 2023-08. [(2.41MB)]
271.Guo, Jingnan*, Xiaolei Li, Jian Zhang, Mikhail I. Dobynde, Yuming Wang, Zigong Xu, Thomas Berger, Jordanka Semkova, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Donald M. Hassler, Cary Zeitlin, Bent Ehresmann, Daniel Matthia, and Bin Zhuang, The first ground level enhancement seen on three planetary surfaces: Earth, Moon and Mars, Geophys. Res. Lett., 50, e2023GL103069, doi:10.1029/2023GL103069, 2023-08. [(4.34MB), (3.17MB)]
270.Mishra, Wageesh*, Yuming Wang*, Shaoyu Lyu, and Soumyaranjan Khuntia, Erratum: “Modeling the Thermodynamic Evolution of Coronal Mass Ejections Using Their Kinematics” (2018, ApJ, 865, 50), Astrophys. J., 952, 173(4pp), doi:10.3847/1538-4357/ace691, 2023-08. [(368.3KB)]
269.Cheng, Long, Robert Lillis*, Yuming Wang*, Anna Mittelholz, Shaosui Xu, David L. Mitchell, Catherine Johnson, Zhenpeng Su, Jasper S. Halekas, Benoit Langlais, Tielong Zhang, Guoqiang Wang, Sudong Xiao, Zhuxuan Zou, Zhiyong Wu, Yutian Chi, Zonghao Pan, Kai Liu, Xinjun Hao, Yiren Li, Manming Chen, Jared Espley, Frank Eparvier, and Shannon Curry, Martian bow shock oscillations driven by solar wind variations: simultaneous observations from Tianwen-1 and MAVEN, Geophys. Res. Lett., 50, e2023GL104769, doi:10.1029/2023GL104769, 2023-08. [(2.77MB)]
268.Chi, Yutian, Chenglong Shen, Long Cheng, Bingkun Yu, Bin Miao, Yuming Wang, Tielong Zhang, Zhuxuan Zou, Mengjiao Xu, Zonghao Pan, Jingnan Guo, Dongwei Mao, Zhihui Zhong, Zhiyong Zhang, Junyan Liu, Can Wang, Guoqiang Wang, Sudong Xiao, Kai Liu, Xinjun Hao, Yiren Li, and Manming Chen, Interplanetary Coronal Mass Ejections and Stream Interaction Regions Observed by Tianwen-1 and MAVEN at Mars, Astrophys. J. Supp., 267, 3(10pp), doi:10.3847/1538-4365/acd191, 2023-07. [(1.66MB)]
267.Chi, Yutian, Chenglong Shen*, Junyan Liu, Zhihui Zhong, Mathew Owens, Christopher Scott, Luke Barnard, Bingkun Yu, Daniel Heyner, Hans-Ulrich Auster, Ingo Richter, Yuming Wang, Tielong Zhang, Jingnan Guo, Beatriz Sanchez-Cano, Zonghao Pan, Zhuxuan Zou, Mengjiao Xu, Long Cheng, Zhenpeng Su, Dongwei Mao, Zhiyong Zhang, Can Wang, Zhiyong Wu, Guoqiang Wang, Sudong Xiao, Kai Liu, Xinjun Hao, Yiren Li, Manming Chen, and Mike Lockwood, The Dynamic Evolution of Multipoint Interplanetary Coronal Mass Ejections Observed with BepiColombo, Tianwen-1 and MAVEN, Astrophys. J. Lett., 951, L14(10pp), doi:10.3847/2041-8213/acd7e7, 2023-07. [(1.4MB)]
266.Wu, Zhiyong, Zhenpeng Su*, Huinan Zheng, and Yuming Wang, Filtering of Magnetosonic Waves by Mesoscale Plasmaspheric Density Interfaces, Geophys. Res. Lett., 50, e2023GL103590, doi:10.1029/2023GL103590, 2023-06. [(16.18MB)]
265.Zheng, Ruobing, Yuming Wang*, Xiaolei Li, Chuanbing Wang, and Xianzhe Jia, Statistical study on the jovian decametric radio emissions based on multiple-view observations from remote radio instruments, Astron. & Astrophys., 673, A106, doi:10.1051/0004-6361/202244121, 2023-05. [(17.53MB)]
264.Gou, Tingyu*, Rui Liu*, Astrid M. Veronig, Bin Zhuang, Ting Li, Wensi Wang, Mengjiao Xu, and Yuming Wang, Complete replacement of magnetic flux in a flux rope during a coronal mass ejection, Nat. Astron., 7, 815-824, doi:10.1038/s41550-023-01966-2, 2023-05. [(6.33MB)]
263.Zhou, Hao, Xueke Wang, Siqi Liu, Lei Cheng, Kai Liu, Zonghao Pan, Yiren Li, Xinjun Hao, Dong sheng, and Yuming Wang, Signal-processing electronics for stable and sensitive weak-field atomic vector magnetometers, Rev. Sci. Instr., 94, 054701, doi:10.1063/5.0150256, 2023-05. [(6.06MB)]
262.Li, Xiaolei, Yuming Wang*, Fang Shen, Yi Yang, Quanhao Zhang, and Shaoyu Lyu, Reconstructing Synoptic Maps of Solar Wind Radial Velocity between 20 and 60 Solar Radii Based on STEREO/HI1 Images, Astrophys. J., 949, 58(11pp), doi:10.3847/1538-4357/acc6c8, 2023-05. [(3.04MB)]
261.Liu, Jiajia*, Anchuan Song, David B.Jess, JieZhang, Mihalis Mathioudakis, Szabolcs Soós, Francis P.Keenan, Yuming Wang*, and Robertus Erdélyi*, Power-law Distribution of Solar Cycle-modulated Coronal Jets, Astrophys. J. Supp., 266, 17(15pp), doi:10.3847/1538-4365/acc85a, 2023-05. [(7.66MB)]
260.Wang, Rongsheng*, Xiancai Yu, Yuming Wang, Quanming Lu, and San Lu, Observation of the Hall magnetic reconnection as close as 56 solar radii to the Sun, Astrophys. J., 947, 78, doi:10.3847/1538-4357/acbdf6, 2023-04. [(3.58MB)]
259.Lyu, Shaoyu*, Yuming Wang*, Xiaolei Li, and Quanhao Zhang, Optimal stereoscopic angle for 3D reconstruction of synthetic small-scale coronal transients using the CORAR technique, Astron. & Astrophys., 672, A100, doi:10.1051/0004-6361/202243912, 2023-04. [(25.55MB)]
258.You, Jilin, Xiaoping Zhang*, Hsinchen Yu, Haiyan Zhang, Cunhui Li*, Roberto Bugiolacchi, Yi Xu, Yi Wang, Pengwei Luo, Liping Chen*, Baogui Zhang, Yingqiao Xu, Yongfu Hu, Tong Wang, Yuming Wang, Qingfei Fu, Yupeng Gao, Weidong Wang, Qijun Zhi, Linping Feng, Haiwen Liu, Yifei Cui, and Jiayan Nie, Unveiling the mechanics of lunar regolith erosion through analysis of CE-4 and CE-5 landing images and fluid simulation, Acta Astronautica, 208, 343, doi:10.1016/j.actaastro.2023.04.024, 2023-04. [(4.68MB)]
257.Su, Zhenpeng*, Yuming Wang*, Tielong Zhang, Zhiyong Wu, Long Cheng, Zhuxuan Zou, Chenglong Shen, Jingnan Guo, Sudong Xiao, Guoqiang Wang, Zonghao Pan, Kai Liu, Xinjun Hao, Yiren Li, Manming Chen, Yutian Chi, and Mengjiao Xu, Unusual Martian Foreshock Waves Triggered by a Solar Wind Stream Interaction Region, Astrophys. J. Lett., 947, L33, doi:10.3847/2041-8213/accb9f, 2023-04. [(2.92MB)]
256.SHAN Xu*, MIAO Bin, CAO Zhe, SUN ZhenYu, LI YiRen, LIU Kai, GUO XingYu, QU SanBiao, SU ZhenPeng, SHEN ChengLong, PAN ZongHao, LI Xin, HAO XinJun, YANG XiaoPing, TIAN Chao, JIANG Yu, LIU ShuBin, AN Qi, CHEN XiangJun, and WANG YuMing*, First results of the low energy ion spectrometer onboard a Chinese geosynchronous satellite, Science China Technological Sciences, 66, doi:10.1007/s11431-022-2143-6, 2023-03. [(1.76MB)]
255.Wang, Yuming*, Tielong Zhang, Guoqiang Wang, Sudong Xiao, Zuxuan Zou, Long Cheng, Zonghao Pan, Kai Liu, Xinjun Hao, Yiren Li, Manming Chen, Zhoubin Zhang, Wei Yan, Zhenpeng Su, Zhiyong Wu, Chenglong Shen, Yutian Chi, Mengjiao Xu, Jingnan Guo, and Yang Du, The Mars Orbiter Magnetometer of Tianwen-1: In-flight Performance and First Science Results, Earth and Planetary Physics, 7, 1-13, doi:10.26464/epp2023028 (https://arxiv.org/abs/2301.00677), 2023-03. [(19.05MB)]
254.SHAN Xu*, MIAO Bin, CAO Zhe, SUN ZhenYu, LI YiRen, LIU Kai, GUO XingYu, QU SanBiao, SU ZhenPeng, SHEN ChengLong, PAN ZongHao, LI Xin, HAO XinJun, YANG XiaoPing, TIAN Chao, JIANG Yu, LIU ShuBin, AN Qi, CHEN XiangJun, and WANG YuMing, A low-energy ion spectrometer with large field of view and wide energy range onboard a Chinese GEO satellite, Open Astronomy, 32, doi:10.1515/astro-2022-0210, 2023-02. [(6.6MB)]
253.Wang, Wensi*, Jiong Qiu, Rui Liu, Chunming Zhu, Kai E Yang, Qiang Hu, and Yuming Wang, Investigating pre-eruptive magnetic properties at the footprints of erupting magnetic flux ropes, Astrophys. J., 943, 80, doi:10.3847/1538-4357/aca6e1, 2023-02. [(5.11MB)]
252.Zhou, Zhenjun, Chaowei Jiang Hongqiang Song, Yuming Wang, Yongqiang Hao, and Jun Cui, Quantification of the Writhe Number Evolution of Solar Filament Axes, Astrophys. J., 944, 175, doi:10.3847/1538-4357/acb6f8, 2023-02. [(1.46MB)]
251.Zhou, Zhenjun*, Chaowei Jiang*, Xiaoyu Yu, Yuming Wang, Yong-Qiang Hao, and Jun Cui, The Mechanism of Magnetic Flux Rope Rotation During Solar Eruption, Front. Phys., 11, doi:10.3389/fphy.2023.1119637, 2023-02. [(1.32MB)]
250.Wang, Yuming* and et al., Solar Ring Mission: Building a Panorama of the Sun and Inner-heliosphere, Adv. Space Res., 71, 1146-1164, doi: 10.1016/j.asr.2022.10.045, 2023-01. [(1.55MB)]
249.Zhang, Quanhao*, Xin Cheng, Rui Liu, Anchuan Song, Xiaolei Li, and Yuming Wang, Influence of magnetic reconnection on the eruptive catastrophes of coronal magnetic flux ropes, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 9, doi:10.3389/fspas.2022.1084678, 2023-01. [(47.68MB)]
2022 Top
248.Cheng, Long* and Yuming Wang*, The variation of the solar wind correlation scale and Taylor scale upstream of Mars observed by MAVEN, Astrophys. J., 941, 37(7pp), doi:10.3847/1538-4357/aca0f2, 2022-12. [(1.37MB)]
247.Wu, Zhiyong, Zhenpeng Su*, Zhaoguo He*, Huinan Zheng, and Yuming Wang, Magnetosonic Waves Above the Lower Hybrid Frequency in Cyclotron Resonance With the Van Allen Radiation Belt Electrons, Geophys. Res. Lett., 49, e2022GL100971, doi: 10.1029/2022GL100971, 2022-11. [(4.02MB)]
246.Dang, Tong, Xiaolei Li, Bingxian Luo, Ruoxi Li, Dexin Ren, Xuetao Chen, Binzheng Zhang, Jiuhou Lei*, and Yuming Wang*, Unveiling the space weather during the Starlink satellites destruction event on 4 February 2022, Space Weather, 20, e2022SW003152, doi:10.1029/2022SW003152, 2022-08. [(4.3MB), (1.87MB)]
245.Liu, Lijuan, Zhenjun Zhou, Yuming Wang, Xudong Sun, and Guoqiang Wang, On the nature of photospheric horizontal magnetic field increase in major solar flares, Astrophys. J. Lett., 934, L33(10pp), doi:10.3847/2041-8213/ac83bf, 2022-08. [(2.14MB)]
244.Chi, Yutian, Chenglong Shen*, Christopher Scott, Mengjiao Xu, Mathew Owens, Yuming Wang, and Mike Lockwood, Predictive Capabilities of Corotating Interaction Regions using STEREO and Wind In-situ Observations, Space Weather, 20, e2022SW003112, doi:10.1029/2022SW003112, 2022-08. [(1.85MB)]
243.Wu, Zhiyong, Zhenpeng Su, Jerry Goldstein, Nigang Liu, Zhaoguo He, Huinan Zheng, and Yuming Wang, Nightside Plasmaspheric Plume-To-Core Migration of Whistler-Mode Hiss Waves, Geophys. Res. Lett., 49, e2022GL100306, doi:10.1029/2022GL100306, 2022-08. [(5.51MB)]
242.Fu, Shuai, Zheyi Ding, Yongjie Zhang, Xiaoping Zhang, Cunhui Li, Gang Li, Shuwen Tang, Haiyan Zhang, Yi Xu, Yuming Wang, Jingnan Guo, Lingling Zhao, Yi Wang, Xiangyu Hu, Pengwei Luo, Zhiyu Sun, Yuhong Yu, and Lianghai Xie, First report of a solar energetic particle event observed by China's Tianwen-1 mission in transit to Mars, Astrophys. J. Lett., 934, L15(8pp), doi:10.3847/2041-8213/ac80f5, 2022-07. [(1.2MB)]
241.Zhao, Ake*, Yuming Wang, Hengqiang Feng, Long Cheng, Xiaolei Li, Qiangwei Cai, Hongbo Li, and Guoqing Zhao, The Radial Evolution of Magnetic Clouds From Helios to Ulysses, Astrophys. J., 931, 55(10pp), doi:10.3847/1538-4357/ac69c8, 2022-05. [(468.4KB)]
240.Xu, Mengjiao, Chenglong Shen, Can Wang, Yutian Chi, Zhihui Zhong, and Yuming Wang, Multipoint Analysis of the Interaction between a Shock and an ICME-like Structure around 2011 March 22, Astrophys. J. Lett., 930, L11, doi:10.3847/2041-8213/ac6879, 2022-05. [(1.06MB)]
239.Wang, Yuming*, Jingnan Guo*, Gang Li, Elias Roussos, and Junwei Zhao, Variation in Cosmic-Ray Intensity Lags Sunspot Number: Implications of Late Opening of Solar Magnetic Field, Astrophys. J., 928, 157(12pp), doi:10.3847/1538-4357/ac5896, 2022-04. [(8.11MB), (2.06MB)]
238.Cheng, Long, Yuming Wang*, and Xiaolei Li, Using Single-View Observations of Cometary Plasma Tails to Infer Solar Wind Speed, Astrophys. J., 928, 121(10pp), doi:10.3847/1538-4357/ac5410, 2022-04. [(7.73MB)]
237.Chen, Zewen, Zhenpeng Su, Zhaoguo He, Zhiyong Wu, Guyue Dai, Bin Wang, Ying Xiong, Huinan Zheng, Jun Cui, and Yuming Wang, A Rapid Localized Deceleration of Earth's Radiation Belt Relativistic Electrons Driven by Storm Proton Injection, Geophys. Res. Lett., 49, doi:10.1029/2022GL098810, 2022-04.
236.Li, Xiaolei, Yuming Wang*, Jingnan Guo, and Shaoyu Lyu, Solar energetic particles produced during two fast coronal mass ejections, Astrophys. J. Lett., 928, L6(8pp), doi:10.3847/2041-8213/ac5b72, 2022-03. [(1.15MB)]
235.Zhou, Zhenjun, Chaowei Jiang, Rui Liu, Yuming Wang, Lijuan Liu, and Jun Cui, The Rotation of Magnetic Flux Rope Formed during a Solar Eruption, Astrophys. J. Lett., 927, L14, doi:10.3847/2041-8213/ac5740, 2022-03.
234.Jin, Yuyue, Nigang Liu*, Zhenpeng Su*, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Immediate Impact of Solar Wind Dynamic Pressure Pulses on Whistler-Mode Chorus Waves in the Inner Magnetosphere, Geophys. Res. Lett., 49, doi:10.1029/2022GL097941, 2022-03.
233.Zhou, Zhenjun, Rui Liu, Jianqing Sun, Jie Zhang, Mingde Ding, Xin Cheng, Yuming Wang, Xiaoyu Yu, Lijuan Liu, and Jun Cui, Resolving Two Distinct Thermal X-ray Components in A compound Solar Flare, Astrophys. J., 925, 132(8pp), doi:10.3847/1538-4357/ac3bbe, 2022-02. [(1.34MB)]
232.Zhang, Jian, Jingnan Guo*, Mikhail I. Dobynde, Yuming Wang, and Robert F. Wimmer-Schweingruber, From the top of Martian Olympus to Deep Craters and Beneath: Mars Radiation Environment under Different Atmospheric and Regolith Depths, J. Geophys. Res., 127, doi:10.1029/2021JE007157, 2022-02. [(3.58MB)]
231.Wang, Yuming*, Ruobing Zheng, Xianzhe Jia, Chuanbing Wang, Shui Wang, and V. Krupar, Reply to Comment by Lamy et al. on “Locating the source field lines of Jovian decametric radio emissions”, Earth and Planetary Physics, 6, 13-17, doi:10.26464/epp2022019, 2022-01. [(530.5KB)]
230.Erdelyi, Robertus and et al., The Solar Activity Monitor Network - SAMNet, J. Space Weather and Space Climate, 12, 2, doi:10.1051/swsc/2021025, 2022-01.
2021 Top
229.Zhang, Quanhao, Rui, Liu, Yuming, Wang, Xiaolei, Li, and Shaoyu, Lyu, Confined and eruptive catastrophes of solar magnetic flux ropes caused by mass loading and unloading, Astrophys. J., 921, 172, doi:10.3847/1538-4357/ac1fef, 2021-11. [(369.2KB)]
228.Shen, Chenglong*, Yutian Chi, Mengjiao Xu, and Yuming Wang, Origin of Extremely Intense South Component of Magnetic Field (B_s) in ICMEs, Frontiers in Physics, 9, 762488, doi:10.3389/fphy.2021.762488, 2021-11. [(6.13MB)]
227.Zhang, Jie*, Manuela Temmer, Nat Gopalswamy, Olga Malandraki, Nariaki V. Nitta, Spiros Patsourakos, Fang Shen, Bojan Vrsnak, Yuming Wang, David Webb, Mihir I. Desai, Karin Dissauer, Nina Dresing, Mateja Dumbovic, Xueshang Feng, Stephan G. Heinemann, Monica Laurenza, Noe Lugaz, and Bin Zhuang, Earth-affecting Solar Transients: A Review of Progresses in Solar Cycle 24, Progress in Earth and Planetary Science, 8, 56, doi:10.1186/s40645-021-00426-7, 2021-10. [(13.03MB)]
226.Liu, Rui* and Yuming Wang, Investigation on the Spatiotemporal Structures of Supra-Arcade Spikes, Astron. & Astrophys., 653, A51, 2021-09. [(3.24MB)]
225.Guo, Jingnan, Cary Zeitlin, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Donald M. Hassler, Bent Ehresmann, Scot Rafkin, Johan L. Freiherr von Forstner, Salman Khaksarighiri, Weihao Liu, and Yuming Wang, Radiation Environment for future Human Exploration on the surface of Mars: The Current Understanding based on MSL/RAD Dose Measurements, The Astronomy and Astrophysics Review, 29, 8(81pp), 2021-09. [(15.06MB)]
224.Zhong, Zhihui, Chenglong Shen*, Dongwei Mao, Yutian Chi, Mengjiao Xu, Jiayi Liu, and Yuming Wang, Three-Dimensional Parameters of the Earth-Impacting CMEs based on GCS Model, Universe, 7, 361, 2021-09. [(2.43MB)]
223.Chi, Yutian, Christopher Scott*, Chenglong Shen*, Luke Barnard, Mathew Owens, Mengjiao Xu, Jie Zhang, Shannon Jones, Zhihui Zhong, Bingkun Yu, Matthew Lang, Yuming Wang, and Mike Lockwood, Modelling the observed distortion of multiple (ghost) CME fronts in STEREO Heliospheric imagers, Astrophys. J. Lett., 917, L16(8pp), 2021-08. [(6.46MB)]
222.周茹芸, 汪毓明*, 宿英娜, 毕少兰, 刘睿, and 季海生*, 模拟利用双视角改正太阳矢量磁场观测中的180度不确定性, 天文学报, 62, 41, 2021-07. [(6.23MB)]
221.Xiaolei Li*, Yuming Wang*, Jingnan Guo, Rui Liu, and Bin Zhuang, Radial velocity map of solar wind transients in the field of view of STEREO/HI1 on 3 and 4 April 2010, Astron. & Astrophys., 649, A58, doi:10.1051/0004-6361/202039766, 2021-05. [(14.94MB)]
220.Cheng, Zhixun, Yuming Wang*, and Rui Liu, Correcting Doppler Shifts in He II 30.38 nm Line by Using the EVE and AIA data from Solar Dynamics Observatory, Astrophys. J., 911, 36(7pp), 2021-04. [(1.27MB)]
219.Liu, Lijuan, Jiajia Liu, Jun Chen, Yuming Wang, Guoqiang Wang, Zhenjun Zhou, and Jun Cui, The configuration and failed eruption of a complex magnetic flux rope above a δ sunspot region, Astron. & Astrophys., 648, A106, 2021-04. [(5.07MB)]
218.Lyu, Shaoyu, Yuming Wang*, Xiaolei Li, Jingnan Guo, Chuanbing Wang, and Quanhao Zhang, Three-dimensional Reconstruction of Coronal Mass Ejections by the Correlation-aided Reconstruction Technique through Different Stereoscopic Angles of the Solar Terrestrial Relations Observatory Twin Spacecraft, Astrophys. J., 909, 182(11pp), doi:10.3847/1538-4357/abd9c9, 2021-03. [(2.64MB)]
217.Wang, Can, Mengjiao Xu, Chenglong Shen, Yutian Chi, and Yuming Wang, Interplanetary shock candidates observed at Venus's orbit, Astrophys. J., 912, 85(12pp), 2021-03. [(1.47MB)]
216.Pan, Hanya, Rui Liu, Tingyu Gou, Bernhard Kliem, Yingna Su, Jun Chen, and Yuming Wang, Pre-eruption Splitting of the Double-Decker Structure in a Solar Filament, Astrophys. J., 909, 32(12pp), 2021-03. [(3.92MB)]
215.Liu, Lijuan, Yuming Wang, Zhenjun Zhou, and Jun Cui, The Source Locations of Major Flares and CMEs in Emerging Active Regions, Astrophys. J., 909, 142(23pp), 2021-03. [(13.04MB)]
214.Wu, Zhiyong, Zhenpeng Su*, Nigang Liu*, Zhonglei Gao, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Off-Equatorial Source of Magnetosonic Waves Extending Above the Lower Hybrid Resonance Frequency in the Inner Magnetosphere, Geophys. Res. Lett., 48, e2020GL091830, dio:10.1029/2020GL091830, 2021-03. [(3.52MB)]
213.Liu, Jiajia#, Yimin Wang#, Xin Huang, Marianna B. Korsós, Ye Jiang, Yuming Wang, and Robert Erdélyi*, Reliability of AI-generated magnetograms from only EUV images, Nature Astronomy, , doi:10.1038/s41550-019-0711-5, 2021-02. [(1.08MB)]
212.Wang, Yamin, Xin Chen, Pengcheng Wang, Chengbo Qiu, Yuming Wang, and Yonghe Zhang, Concept of the Solar Ring Mission: Preliminary Design and Mission Profile, Science China Technological Sciences, 64, 131-138, doi:10.1007/s11431-020-1612-y, 2021-01. [(2.17MB)]
211.Zhang, Quanhao, Rui Liu, Yuming Wang, Zhenjun Zhou, Bin Zhuang, and Xiaolei Li, How flux feeding causes eruptions of solar magnetic flux ropes with the hyperbolic flux tube configuration?, Astron. & Astrophys., 647, A171, 2021-01. [(1.91MB)]
2020 Top
210.Joshi, Reetika, Yuming Wang, Ramesh Chandra, Quanhao Zhang, Lijuan Liu, and Xiaolei Li, Cause and Kinematics of a Jetlike CME, Astrophys. J., 901, 94(8pp), 2020-10. [(1.66MB)]
209.Xu, Zigong, Jingnan Guo, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Johan L. Freiherr von Forstner, Yuming Wang, Nina Dresing, Henning Lohf, Shenyi Zhang, Bernd Heber, and Mei Yang, First Solar Energetic Particles Measured on the Lunar Far-side, Astrophys. J. Lett., 902, L30(8pp), 2020-10. [(3.08MB)]
208.Su, Zhenpeng, Nigang Liu, Zhonglei Gao, Bin Wang, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Rapid Landau Heating of Martian Topside Ionospheric Electrons by Large-Amplitude Magnetosonic Waves, Geophys. Res. Lett., 47, e2020GL090190, doi:10.1029/2020GL090190, 2020-10. [(4.67MB)]
207.Lyu, Shaoyu, Xiaolei Li*, and Yuming Wang*, Optimal Stereoscopic Angle for Reconstructing Solar Wind Inhomogeneous Structures, Adv. Space Res., 66, 2251-2264, doi:10.1016/j.asr.2020.07.045, arXiv:2005.06838, 2020-09. [(2.79MB)]
206.He, Yuwei, Rui Liu, Lijuan Liu, Jun Chen, Wensi Wang, and Yuming Wang, Electric Currents through J-shaped and Non-J-shaped Flare Ribbons, Astrophys. J., 900, 38(11pp), 2020-09. [(1.23MB)]
205.Zhuang, Bin, Noe Lugaz, Tingyu Gou, Liuguan Ding, and Yuming Wang, The Role of Successive and Interacting CMEs in the Acceleration and Release of Solar Energetic Particles: Multi-viewpoint Observations, Astrophys. J., 901, 45(14pp), 2020-09. [(2.11MB)]
204.Wang, Zhongshan, Zhenpeng Su, Nigang Liu, Guyue Dai, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Suprathermal Electron Evolution Under the Competition Between Plasmaspheric Plume Hiss Wave Heating and Collisional Cooling, Geophys. Res. Lett., 47, e2020GL089649, 2020-09. [(6.5MB)]
203.Chi, Yutian, Christopher Scott, Chenglong Shen, Mathew Owens, Matthew Lang, Mengjiao Xu, Zhihui Zhong, Jie Zhang, Yuming Wang, and Mike Lockwood, Using "Ghost fronts" to predict the arrival time and speed of CME at Venus and Earth, Astrophys. J., 899, 143(14pp), 2020-08. [(6.73MB)]
202.Liu, Kai#, XinJun Hao#, YiRen Li#, TieLong Zhang*, ZongHao Pan, ManMing Chen, XiaoWen Hu, Xin Li, ChengLong Shen, and YuMing Wang*, Mars Orbiter Magnetometer of China’s First Mars Mission Tianwen-1, Earth and Planetary Physics, , doi:10.26464/epp2020058, 2020-08. [(372.4KB)]
201.Liu, Nigang, Zhenpeng Su*, Zhonglei Gao, Huinan Zheng, Yuming Wang, and ShuiWang, Can solar wind decompressive discontinuities suppress magnetospheric electromagnetic ion cyclotron waves associated with fresh proton injections?, Geophys. Res. Lett., 47, doi:10.1029/2020GL090296, 2020-08. [(4.81MB)]
200.Li, Xiaolei, Yuming Wang*, Rui Liu, Chenglong Shen, Quanhao Zhang, Shaoyu Lyu, Bin Zhuang, Fang Shen, Jiajia Liu, and Yutian Chi, Reconstructing solar wind inhomogeneous structures from stereoscopic observations in white-light: Solar wind transients in 3D, J. Geophys. Res., 125, doi:10.1029/2019JA027513, 2020-07. [(7.29MB)]
199.Cheng, Long, Quanhao Zhang*, Yuming Wang*, Xiaolei Li, and Rui Liu, Using Stereoscopic Observations of Cometary Plasma Tails to Infer Solar Wind Speed, Astrophys. J., 897, 87(10pp), 2020-07. [(1.38MB)]
198.Gou, Tingyu, Astrid M. Veronig, Rui Liu, Bin Zhuang, Mateja Dumbovic, Tatiana Podladchikova, Hamish A. S. Reid, Manuela Temmer, Karin Dissauer, Bojan Vrsnak, and Yuming Wang, Solar Flare-CME Coupling Throughout Two Acceleration Phases of a Fast CME, Astrophys. J. Lett., 897, L36(9pp), 2020-07. [(3.2MB)]
197.Zhang, Quanhao, Yuming Wang, Rui Liu, Jie Zhang, Youqiu Hu, Wensi Wang, Bin Zhuang, and Xiaolei Li, Eruption of Solar Magnetic Flux Ropes Caused by Flux Feeding, Astrophys. J. Lett., 898, L12(8pp), 2020-07. [(799.5KB)]
196.Raghav, Anil*, Sandesh Gaikwad, Yuming Wang*, Zubair I. Shaikh, Wageesh Mishra, and Ake Zao, Study of flux rope characteristics at sub-astronomical-unit distances using the Helios 1 and 2 spacecraft, Mon. Not. R. Astron. Soc., 495, 1566-1576, doi:10.1093/mnras/staa1189, 2020-05. [(1.98MB)]
195.Wang, Yuming*, Haisheng Ji, Yamin Wang, Lidong Xia, Chenglong Shen, Jingnan Guo, Quanhao Zhang, Zhenghua Huang, Kai Liu, Xiaolei Li, Rui Liu, Jingxiu Wang, and Shui Wang, Concept of the Solar Ring Mission: An Overview, Science China Technological Sciences, 63, 1699-1713, doi:10.1007/s11431-020-1603-2, arXiv:2003.12728, 2020-05. [(11.13MB), (1.05MB), (2.9MB), (332KB), (1.74MB), (4.04MB), (14.43MB), (2.34MB), (4.66MB)]
194.Zhou, Zhenjun, Rui Liu, Xing Cheng, Chaowei Jiang, Yuming Wang, Lijuan Liu, and Jun Cui, The Relationship between Chirality, Sense of Rotation, and Hemispheric Preference of Solar Eruptive Filaments, Astrophys. J., 891, 180(6pp), 2020-03. [(0.99MB)]
193.Chen, Jun, Rui Liu, Kai Liu, Arun Kumar Awasthi, Peijin Zhang, Yuming Wang, and Bernhard Kliem, Extreme-ultraviolet Late Phase of Solar Flares, Astrophys. J., 890, 158(10pp), 2020-02. [(3.71MB)]
192.Wang, Yuming*, Xianzhe Jia, Chuanbing Wang, Shui Wang, and V. Krupar, Locating the Source Field Lines of Jovian Decametric Radio Emissions, Earth and Planetary Physics, 4, 95-104, doi: 10.26464/epp2020015, 2020-02. [(5.75MB), (11.09MB), (3.33MB)]
191.Guo, Jingnan, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Mateja Dumbovic, Bernd Heber, and Yuming Wang, A new model describing Forbush Decreases at Mars: combining the heliospheric modulation and the atmospheric influence, EPP, 4, 1-11, doi:10.26464/epp2020007, 2020-01.
190.Mishra, Wageesh, Yuming Wang, Luca Teriaca, Jie Zhang, and Yutian Chi, Probing the thermodynamic state of a Coronal Mass Ejection (CME) up to 1 AU, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 7, doi:10.3389/fspas.2020.00001, 2020-01.
189.Liu, Nigang, Zhenpeng Su, Zhonglei Gao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Shui Wang, Yoshizumi Miyoshi, Iku Shinohara, Yoshiya Kasahara, Fuminori Tsuchiya, Atsushi Kumamoto, Shoya Matsuda, Masafumi Shoji, Takefumi Mitani, Takeshi Takashima, Yoichi Kazama, Bo-Jhou Wang, Shiang-Yu Wang, Chae-Woo Jun, Tzu-Fang Chang, Sunny W. Y. Tam, Satoshi Kasahara, Shoichiro Yokota, Kunihiro Keika, Tomoaki Hori, and Ayako Matsuoka, Comprehensive Observations of Substorm-Enhanced Plasmaspheric Hiss Generation, Propagation, and Dissipation, Geophys. Res. Lett., 47, e2019GL086040, 2020-01. [(8.2MB)]
2019 Top
188.Xu, Mengjiao, Chenglong Shen*, Yutian Chi, Yuming Wang, Qiang Hu, Gang Li, Zhihui Zhong, and Jiayi Liu, The Enhancement of the Energetic Particle Intensities in ICMEs, Astrophys. J., 885, 54(12pp), 2019-11. [(11.26MB)]
187.Zhao, Ake*, Yuming Wang*, Hengqiang Feng, Bin Zhuang, Xiaolei Li, Hongbo Li, and Hong Jia, The Relationship of Magnetic Twist and Plasma Motion in a Magnetic Cloud, Astrophys. J., 885, 122(5pp), 2019-11. [(404.8KB)]
186.Liu, Lijuan, Xin Cheng, Yuming Wang, and Zhenjun Zhou, Formation of a Magnetic Flux Rope in the early emergence phase of NOAA active region 12673, Astrophys. J., 884, 45(17pp), 2019-10. [(7.33MB)]
185.Xu, Mengjiao, Chenglong Shen, Yuming Wang, Bingxian Luo, and Yutian Chi, Importance of Shock Compression in Enhancing ICME’s Geoeffectiveness, Astrophys. J. Lett., 884, L30(7pp), 2019-10. [(527.2KB)]
184.Guo, Jingnan, Robert Wimmer-Schweingruber, Yuming Wang, Manuel Grande, Daniel Matthia, Cary Zeitlin, Bent Ehresmann, and Donald M. Hassler, The pivot energy of solar energetic particles affecting the Martian surface radiation environment, Astrophys. J. Lett., 883, L12(8pp), 2019-09. [(1.55MB)]
183.Liu, Jiajia, Chris J. Nelson, Ben Snow, Yuming Wang, and Robert Erdélyi, Evidence of ubiquitous Alfvén pulses transporting energy from the photosphere to the upper chromosphere, Nat. Comm., 10, 3504, 2019-08. [(5.94MB)]
182.Zhang, Peijin, Chuangbin Wang, Ye Lin, and Yuming Wang, Forward Modeling of the Type III Radio Burst Exciter, Sol. Phys., 294, 62(20pp), 2019-07.
181.Mishra, Wageesh*, Nandita Srivastava*, Yuming Wang*, Zavkiddin Mirtoshev, Jie Zhang, and Rui Liu, Mass Loss via Solar Wind and Coronal Mass Ejections During Solar Cycles 23 and 24, Mon. Not. R. Astron. Soc., 486, 4671-4685, 2019-07. [(1.24MB)]
180.Dumbovic, Mateja, Jingnan Guo, Manuela Temmer, M. Leila Mays, Astrid Veronig, Stephan Heinemann, Karin Dissauer, Stefan Hofmeister, Jasper Halekas, Christian Mostl, Tanja Amerstorfer, Jurgen Hinterreiter, Sasa Banjac, Konstantin Herbst, Yuming Wang, Lukas Holzknecht, Martin Leitner, and Robert F. Wimmer–Schweingruber, Unusual plasma and particle signatures at Mars and STEREO-A related to CME-CME interaction, Astrophys. J., 880, 18(16pp), 2019-07. [(6.33MB)]
179.HU RenXiang, SHAN Xu*, YUAN GuangYuan, WANG ShuWen, ZHANG WeiHang, QI Wei, CAO Zhe, LI YiRen, CHEN ManMing, YANG XiaoPing, WANG Bo, SHAO SiPei, HAO XinJun, FENG ChangQing, SU ZhenPeng, SHEN ChengLong, LI Xin, DAI GuYue, QIU BingLin, PAN ZongHao, LIU Kai, XU ChunKai, LIU ShuBin, AN Qi, ZHANG TieLong, WANG YuMing*, and CHEN XiangJun, A low-energy ion spectrometer with half-space entrance for three-axis stabilized spacecraft, Science China Technological Sciences, 62, 1015-1027, doi:10.1007/s11431-018-9288-8, 2019-06. [(3.83MB)]
178.Zhuo, Zhenjun, Xin Cheng, Lijuan Liu, Yu Dai, Yuming Wang, and Jun Cui, Extreme-ultraviolet Late Phase Caused by Magnetic Reconnection over Quadrupolar Magnetic Configuration in a Solar Flare, Astrophys. J., 878, 46(11pp), 2019-06. [(5.12MB)]
177.Dai, Guyue, Zhenpeng Su, Nigang Liu, Bin Wang, Huinan Zheng, YumingWang, and ShuiWang, Quenching of Equatorial Magnetosonic Waves by Substorm Proton Injections, Geophys. Res. Lett., 46, 6156-6167, 2019-06. [(14.46MB)]
176.Liu, Jiajia, Yuming Wang, and Robert Erdelyi, How Many Twists Do Solar Coronal Jets Release?, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 6, 44, 2019-06.
175.季海生, 汪毓明, and 汪景琇, 太阳的立体观测, 中国科学-物理学、力学、天文学, , 2019-05. [(424.5KB)]
174.Zhou, Zhenjun, Xin Cheng, Jie Zhang, Yuming Wang, Dong Wang, Lijuan Liu, Bin Zhuang, and Jun Cui, Why do torus-unstable solar filaments experience failed eruptions?, Astrophys. J. Lett., 877, L28(6pp), 2019-05. [(1.75MB)]
173.Cheng, Zhixun, Yuming Wang*, Rui Liu, Zhenjun Zhou, and Kai Liu, Plasma Motion inside Flaring Regions Revealed by Doppler Shift Information from SDO/EVE Observations, Astrophys. J., 875, 93(14pp), 2019-04. [(17.1MB)]
172.Zhuang, Bin*, Yuming Wang*, Youqiu Hu, Chenglong Shen, Rui Liu, Tingyu Gou, Quanhao Zhang, and Xiaolei Li, Numerical simulations on the deflection of coronal mass ejections in the interplanetary space, Astrophys. J., 876, 73(12pp), 2019-03. [(1.68MB)]
171.Gou, Tingyu, Rui Liu*, Bernhard Kliem*, Yuming Wang, and Astrid M. Veronig, The birth of a coronal mass ejection, Science Advances, 5, eaau7004, 2019-03. [(1.6MB)]
170.Awasthi, Arun Kumar, Rui Liu, and Yuming Wang, Double-decker Filament Configuration Revealed by Mass Motions, Astrophys. J., 872, 109(11pp), doi:10.3847/1538-4357/aafdad, 2019-02. [(8.91MB)]
2018 Top
169.Chi, Yutian, Chenglong Shen, Bingxian Luo, Yuming Wang, and Mengjiao Xu, Geoeffectiveness of Stream Interaction Regions from 1995 to 2016, Space Weather, 16, 1960-1971, 2018-12. [(2.2MB)]
168.Dong Wang, Rui Liu, Yuming Wang, Tingyu Gou, Quanhao Zhang, Zhenjun Zhou, and Min Zhang, Unraveling the links among sympathetic eruptions, Astrophys. J., 869, 177(10pp), 2018-12. [(13.08MB)]
167.Zhao, Ake*, Yuming Wang*, Hengqiang Feng, Mengjiao Xu, Yan Zhao, Guoqing Zhao, and Qiang Hu, The twist profile in the cross-section of interplanetary magnetic clouds, Astrophys. J. Lett., 869, L13(6pp), 2018-12. [(625.9KB)]
166.Gao, Zhonglei, Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Danny Summers, Nigang Liu, Huinan Zheng, Yuming Wang, Fengsi Wei, and Shui Wang, Nonlinear coupling between whistler-mode chorus and electron cyclotron harmonic waves in the magnetosphere, Geophys. Res. Lett., 45, 12685-12693, 2018-12. [(7.1MB)]
165.Liu, Rui, Yuming Wang, Jeongwoo Lee, and Chenglong Shen, Impacts of EUV Wavefronts on Coronal Structures in Homologous Coronal Mass Ejections, Astrophys. J., 870, 15(18pp), 2018-12. [(25.43MB)]
164.Li, Xiaolei, Yuming Wang*, Rui Liu, Chenglong Shen, Quanhao Zhang, Bin Zhuang, Jiajia Liu, and Yutian Chi, Reconstructing solar wind inhomogeneous structures from stereoscopic observations in white-light: Small transients along the Sun-Earth line, J. Geophys. Res., 123, 7257-7270, doi:10.1029/2018JA025485, 2018-10. [(11.47MB)]
163.Su, Zhenpeng, Nigang Liu, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Multipoint observations of nightside plasmaspheric hiss generated by substorm injected electrons, Geophys. Res. Lett., 45, doi:10.1029/2018GL079927, 2018-10. [(6.96MB)]
162.Liu, Lijuan, Xin Cheng, Yuming Wang, Zhenjun Zhou, Yang Guo, and Jun Cui, Rapid Buildup of a Magnetic Flux Rope during a Confined X2.2 Class Flare in NOAA AR 12673, Astrophys. J. Lett., 867, L5, 2018-10. [(8.61MB)]
161.Mishra, Wageesh* and Yuming Wang*, Modeling the thermodynamic evolution of Coronal Mass Ejections using their kinematics, Astrophys. J., 865, 50(15pp), 2018-09. [(845.9KB)]
160.Guo, Jingnan, Mateja Dumbovic, Robert F. Wimmer-Schweingruber, Manuela Temmer, Henning Lohf, Yuming Wang, Astrid Veronig, Donald M. Hassler, Leila M. Mays, Cary Zeitlin, Bent Ehresmann, Oliver Witasse, Johan L. Freiherr von Forstner, Bernd Heber, and Mats Holmstrom, Modeling the evolution and propagation of 10 September 2017 CMEs and SEPs arriving at Mars constrained by remote sensing and in situ measurement, Space Weather, 16, 1156-1169, doi:10.1029/2018SW001973, 2018-08. [(2.29MB), (934.7KB)]
159.Wang, Jingjing, Xianzhi Ao, Yuming Wang, Chuanbing Wang, Yanxia Cai, Bingxian Luo, Siqing Liu, Chenglong Shen, Bin Zhuang, Xianghui Xue, and Jiancun Gong, An operational solar wind prediction system transitioning fundamental science to operations, J. Space Weather Space Clim., 8, A39, 2018-08. [(8.49MB)]
158.Liu, Nigang, Zhenpeng Su, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Magnetosonic harmonic falling and rising frequency emissions potentially generated by nonlinear wave-wave interactions in the Van Allen radiation belts, Geophys. Res. Lett., 45, doi:10.1029/2018GL079232, 2018-08. [(30.34MB)]
157.章伟杭, 郝新军, 李毅人, 王淑文, 封常青, 陈满明, 杨小平, 胡任翔, 单旭, and 汪毓明*, 半空间低能离子谱仪高压电源设计, 核电子学与探测技术, , 459-463, 2018-08.
156.Chi, Yutian, Zhang, Jie, Shen, Chenglong, Hess, Phillip, Liu, Lijuan, Mishra, Wageesh, and Wang, Yuming, Observational Study of an Earth-affecting Problematic ICME from STEREO, Astrophys. J., 863, 108(13pp), 2018-08. [(2.33MB)]
155.Liemohn, Michael W., Yuming Wang, Alan Rodger, Michael Balikhin, and Larry Kepko, Editorial: Thank you to the 2017 JGR Space Physics reviewers, J. Geophys. Res., 123, 4510-4516, 2018-07. [(425.7KB)]
154.Liu, Rui, Jun Chen, and Yuming Wang, Disintegration of an Eruptive Filament via Interactions with Quasi-Separatrix Layers, Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, 61, 069611, 2018-06. [(9.08MB)]
153.Wang, Yuming*, Chenglong Shen, Rui Liu, Jiajia Liu, Jingnan Guo, Xiaolei Li, Mengjiao Xu, Qiang Hu, and Tielong Zhang, Understanding the twist distribution inside magnetic flux ropes by anatomizing an interplanetary magnetic cloud, J. Geophys. Res., 123, 3238-3261, doi:10.1002/2017JA024971, 2018-06. [(1.48MB), (8.19MB), (8.15MB)]
152.Shen, Chenglong, Mengjiao Xu, Yuming Wang, Yutian Chi, and Bingxian Luo, Why the Shock-ICME Complex Structure Is Important: Learning from the Early 2017 September CMEs, Astrophys. J., 861, 28(9pp), 2018-06. [(17.81MB)]
151.Liu, Lijuan*, Yuming Wang*, Zhenjun Zhou, Karin Dissauer, Manuela Temmer, and Jun Cui, A Comparative Study between a Failed and a Successful Eruption Initiated from the Same Polarity Inversion Line in AR 11387, Astrophys. J., 858, 121(14pp), 2018-05. [(1.2MB), (4.59MB)]
150.Zhuang, Bin, Youqiu Hu, Yuming Wang, Quanhao Zhang, Rui Liu, Tingyu Gou, and Chenglong Shen, Coronal flux rope catastrophe associated with internal energy release, J. Geophys. Res., 123, 2513-2519, 2018-04. [(568.8KB)]
149.Awasthi, Arun Kumar, Rui Liu, Haimin Wang, Yuming Wang, and Chenglong Shen, Pre-eruptive Magnetic Reconnection within a Multi-flux-rope System in the Solar Corona, Astrophys. J., 857, 124(13pp), 2018-04. [(6.95MB)]
148.Liu, Jiajia, Yudong Ye, Chenglong Shen, Yuming Wang, and Robert Erdelyi, A New Tool for CME Arrival Time Prediction Using Machine Learning Algorithms: CAT-PUMA, Astrophys. J., 855, 109(10pp), 2018-03. [(983.2KB)]
147.Zhuang, Bin, YuMing Wang, ChengLong Shen, and Rui Liu, A statistical study of the likelihood of a super geomagnetic storm occurring in a mild solar cycle, Earth and Planetary Physics, 2, 112-119, 2018-03. [(533.1KB)]
146.Su, Zhenpeng, Nigang, Liu, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Large-amplitude extremely low frequency hiss waves in plasmaspheric plumes, Geophys. Res. Lett., 45, 565-577, 2018-02. [(8.43MB)]
145.Liu, Nigang, Su, Zhenpeng, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Prompt disappearance and emergence of radiation belt magnetosonic waves induced by solar wind dynamic pressure variations, Geophys. Res. Lett., 45, 585-594, 2018-02. [(5.06MB)]
144.Liu, Jiajia, Robert Erdelyi, Yuming Wang, and Rui Liu, Untwisting jets related to magnetic flux cancellation, Astrophys. J., 852, 10(12pp), 2018-01. [(3.42MB)]
143.Wang, Haimin, Rui Liu, Qin Li, Chang Liu, Na Deng, Yan Xu, Ju Jing, Yuming Wang, and Wenda Cao, Extending Counter-Streaming Motion from an Active Region Filament to a Sunspot Light Bridge, Astrophys. J. Lett., 852, L18(6pp), 2018-01. [(6.76MB)]
2017 Top
142.Zhou, Zhenjun, Jie Zhang, Yuming Wang, Rui Liu, and Georgios Chintzoglou, Toward Understanding the 3-D Structure and Evolution of Magnetic Flux Rope in an Extremely-Long-Duration Eruptive Flare, Astrophys. J., 851, 133(12pp), 2017-12. [(5.48MB)]
141.Zhang, Quanhao, Yuming Wang, Youqiu Hu, Rui Liu, Kai Liu, and Jiajia Liu, Upward and downward catastrophes of coronal magnetic flux ropes in quadrupolar magnetic fields, Astrophys. J., 851, 96(12pp), 2017-12. [(962.9KB)]
140.Wang, Wensi, Rui Liu*, Yuming Wang, Qiang Hu, Chenglong Shen, Chaowei Jiang, and Chunming Zhu, Buildup of a Highly Twisted Magnetic Flux Rope during a Solar Eruption, Nat. Comm., 8, 1330, 2017-11. [(8.99MB)]
139.Wang, Yuming and Rui Liu, Existing an Upper Limit in the Magnetic Energy of a Stable Magnetic Flux Rope?, Res. Notes AAS, 1, 10, 2017-11. [(75.5KB)]
138.Su Zhenpeng, H. E. Spence, Zhonglei Gao, G. D. Reeves, Huinan Zheng, D. N. Baker, Yuming Wang, Shui Wang, and J. R. Wygant, Rapid Loss of Radiation Belt Relativistic Electrons by EMIC Waves, J. Geophys. Res., 122, 2017-10. [(36.81MB)]
137.Liu, Nigang, Zhenpeng Su, Zhonglei Gao, G. D. Reeves, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Shock-Induced Disappearance and Subsequent Recovery of Plasmaspheric Hiss: Coordinated Observations of RBSP, THEMIS, and POES Satellites, J. Geophys. Res., 122, 2017-10. [(12.02MB)]
136.Shen, Fang, Yuming Wang, Chenglong Shen, and Xueshang Feng, On the Collision Nature of Two Coronal Mass Ejections: A Review, Sol. Phys., 292, 104(20pp), 2017-08. [(1.18MB)]
135.Zhuang, Bin, Yuming Wang*, Chenglong Shen, Siqing Liu, Jingjing Wang, Zonghao Pan, Huimin Li, and Rui Liu, The significance of the influence of the CME deflection in interplanetary space on the CME arrival at the Earth, Astrophys. J., 845, 117(12pp), 2017-08. [(2.12MB)]
134.Liu, Lijuan*, Yuming Wang*, Rui Liu, Zhenjun Zhou, M. Temmer, J. K. Thalmann, Jiajia Liu, Kai Liu, Chenglong Shen, Quanhao Zhang, and A. M. Veronig, The causes of quasi-homologous CMEs, Astrophys. J., 844, 141(19pp), 2017-08. [(7.02MB)]
133.Su, Zhenpeng, Geng Wang, Nigang Liu, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Direct observation of generation and propagation of magnetosonic waves following substorm injection, Geophys. Res. Lett., 44, 7587-7597, 2017-08. [(7.98MB)]
132.Zhao, Ake, Yuming Wang*, Jiajia Liu, Zhenjun Zhou, Chenglong Shen, Rui Liu, Bin Zhuang, and Quanhao Zhang, The role of viscosity in causing the plasma poloidal motion in magnetic clouds, Astrophys. J., 845, 109(6pp), 2017-08. [(573.7KB)]
131.Mishra, Wageesh, Yuming Wang, Nandita Srivastava, and Chenglong Shen, Assessing the Nature of Collisions of Coronal Mass Ejections in the Inner Heliosphere, Astrophys. J. Supp., 232, 5(24pp), 2017-08. [(7.71MB)]
130.Wang, Dong, Rui Liu, Yuming Wang, Kai Liu, Jun Chen, Jiajia Liu, Zhenjun Zhou, and Min Zhang, Critical Height of the Torus Instability in Two-Ribbon Solar Flares, Astrophys. J. Lett., 843, L9(6pp), doi:10.3847/2041-8213/aa79f0, 2017-07. [(965.7KB)]
129.Shen, Chenglong, Yutian Chi, Yuming Wang, Mengjiao Xu, and Shui Wang, Statistical Comparison of the ICME's Geoeffectiveness of Different Types and Different Solar Phases from 1995 to 2014, J. Geophys. Res., 122, 5931-5948, 2017-06. [(5.75MB)]
128.Gao, Zhonglei, Zhenpeng Su, Lunjin Chen, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Van Allen Probes observations of whistler-mode chorus with long-lived oscillating tones, Geophys. Res. Lett., 44, 5909-5919, 2017-06. [(10.16MB)]
127.Yang, Chang, Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, YumingWang, Shui Wang, H. E. Spence, G. D. Reeves, D. N. Baker, J. B. Blake, G. D. Reeves, and H. O. Funsten, A positive correlation between energetic electron butterfly distributions and magnetosonic waves in the radiation belt slot region, Geophys. Res. Lett., 44, 3980-3990, 2017-05. [(4.16MB)]
126.Michael W. Liemohn, Yuming Wang, Alan Rodger, Larry Kepko, and Michael Balikhin, Editorial: Thanking the JGR Space Physics reviewers of 2016, J. Geophys. Res., 122, 5528-5538, 2017-05. [(132.4KB)]
125.Lugaz, Noe, Manuela Temmer, Yuming Wang, and Charlie Farrugia, The Interaction of Successive Coronal Mass Ejections: A Review, Sol. Phys., 292, 64(37pp), 2017-04. [(7.22MB)]
124.Zhao, Ake*, Yuming Wang*, Yutian Chi, Jiajia Liu, Chenglong Shen, and Rui Liu, Main cause of the poloidal plasma motion inside a magnetic cloud inferred from multiple-spacecraft observations, Sol. Phys., 292, 58, doi:10.1007/s11207-017-1077-4, 2017-03. [(1.21MB)]
123.Zhang, Quanhao, Yuming Wang, Youqiu Hu, Rui Liu, and Jiajia Liu, Influence of Photospheric Magnetic Conditions on the Catastrophic Behaviors of Flux Ropes in Active Regions, Astrophys. J., 835, 211(10pp), 2017-02. [(505.4KB)]
122.Wang, Geng, Zhenpeng Su, Huinan Zheng, Yuming Wang, Min Zhang, and Shui Wang, Nonlinear fundamental and harmonic cyclotron resonant scattering of radiation belt ultra-relativistic electrons by oblique monochromatic EMIC waves, J. Geophys. Res., 122, 1928-1945, 2017-02. [(12.13MB)]
121.Wang, Wensi, Rui Liu*, and Yuming Wang, Tornado-Like Evolution of A Kink-Unstable Solar Prominence, Astrophys. J., 834, 38(11pp), 2017-01. [(11.89MB)]
120.Liu, Nigang, Su, Zhenpeng, Gao, Zhonglei, Zheng, Huinan, Wang, Yuming, Wang, Shui, Spence, H. E., Reeves, G. D., Baker, D. N., Blake, J. B., Funsten, H. O., and Wygant, J. R., Simultaneous disappearances of plasmaspheric hiss, exohiss, and chorus waves triggered by a sudden decrease in solar wind dynamic pressure, Geophys. Res. Lett., 44, 52-61, 2017-01.
2016 Top
119.Liu, Jiajia, Yuming Wang, Robertus Erdelyi, Rui Liu, Scott W. McIntosh, Tingyu Gou, Jun Chen, Kai Liu, Lijuan Liu, and Zonghao Pan, On the Magnetic and Energy Characteristics of Recurrent Homologous Jets from An Emerging Flux, Astrophys. J., 833, 150(11pp), 2016-12. [(2.75MB)]
118.Zhang, Quanhao*, Yuming Wang*, Rui Liu, Chenglong Shen, Min Zhang, Tingyu Gou, Jiajia Liu, Kai Liu, Zhenjun Zhou, and Shui Wang, Damped large amplitude oscillations in a solar prominence and a bundle of coronal loops, Res. Astron. Astrophys., 16, 167(10pp), 2016-11. [(20.77MB)]
117.Mishra, Wageesh*, Yuming Wang*, and Nandita Srivastava, On Understanding the Nature of Collisions of Coronal Mass Ejections Observed by STEREO, Astrophys. J., 831, 99(13pp), 2016-11. [(2.7MB)]
116.Chi, Yutian, Chenglong Shen*, Yuming Wang, Mengjiao Xu, Pinzhong Ye, and Shui Wang, Statistical study of the interplanetary coronal mass ejections from 1995 to 2015, Sol. Phys., 291, 2419-2439, 2016-10. [(6.39MB)]
115.Wang, Yuming*, Bin Zhuang, Qiang Hu, Rui Liu, Chenglong Shen, and Yutian Chi, On the twists of interplanetary magnetic flux ropes observed at 1 AU, J. Geophys. Res., 121, 9316-9339, doi:10.1002/2016JA023075, 2016-10. [(542.8KB), (263.4KB), (3.3MB)]
114.Wang, Yuming, Quanhao Zhang, Jiajia Liu, Chenglong Shen, Fang Shen, Zicai Yang, T. Zic, B. Vrsnak, D. F. Webb, Rui Liu, S. Wang, Jie Zhang, Q. Hu, and B. Zhuang, On the Propagation of a Geoeffective Coronal Mass Ejection during March 15 - 17, 2015, J. Geophys. Res., 121, 7423-7434, 2016-09. [(1.68MB)]
113.Liu, Rui, Jun Chen, Yuming Wang, and Kai Liu, Investigating Energetic X-Shaped Flares on the Outskirts of A Solar Active Region, Sci. Rep., 6, 34021, 2016-09. [(3.08MB)]
112.Zhenpeng Su, Zhonglei Gao, Hui Zhu, Wen Li, Huinan Zheng, Yuming Wang, Shui Wang, H. E. Spence, G. D. Reeves, D. N. Baker, J. B. Blake, H. O. Funsten, and J. R. Wygant, Nonstorm time dropout of radiation belt electron fluxes on 24 September 2013, J. Geophys. Res., 121, 6400-6416, 2016-08.
111.Chang Yang, Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Shui Wang, H. E. Spence, G. D. Reeves, D. N. Baker, J. B. Blake, and H. O. Funsten, Rapid flattening of butterfly pitch-angle distributions of radiation belt electrons by whistler-mode chorus, Geophys. Res. Lett., 43, 8339-8347, 2016-08. [(3.55MB)]
110.Liu, Lijuan*, Yuming Wang*, Jingxiu Wang, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, Rui Liu, Jun Chen, Quanhao Zhang, and S. Wang, Why is a flare-rich active region CME-poor?, Astrophys. J., 826, 119(10pp), 2016-07. [(5.23MB)]
109.Zhang, Quanhao, Yuming Wang, Youqiu Hu, and Rui Liu, Downward Catastrophe of Solar Magnetic Flux Ropes, Astrophys. J., 825, 109(8pp), 2016-07. [(369.8KB)]
108.Liemohn, Michael W., Michael Balikhin, Larry Kepko, Alan Rodger, and Yuming Wang, Editorial: Reviewer Selection Process and New Areas of Expertise in GEMS, J. Geophys. Res., 121, 5566-5570, 2016-06. [(374.2KB)]
107.XIONG Ming, LIU Ying, LIU Hao, LI Baoquan, ZHENG Jianhua, ZHANG Cheng, XIA Lidong, ZHANG Hongxin, RAO Wei, CHEN Changya, SUN Weiying, WU Xia, DENG Yuanyong, HE Han, JIANG Bo, WANG Yuming, WANG Chuanbing, SHEN Chenglong, ZHANG Haiying, ZHANG Shenyi, YANG Xuan, SANG Peng, and WU Ji, Overview of the Solar Polar Orbit Telescope Project for Space Weather Mission, Chinese J. Space Sci., 36, 245-266, 2016-06. [(4.07MB)]
106.Gou, Tingyu, Rui Liu, Yuming Wang, Kai Liu, Bin Zhuang, Jun Chen, Quanhao Zhang, and Jiajia Liu, Stereoscopic Observation of Slipping Reconnection in A Double Candle-Flame-Shaped Flare, Astrophys. J. Lett., 821, L28(7pp), doi:10.3847/2041-8205/821/2/L28, 2016-04. [(1.97MB), (2.7MB)]
105.Liemohn, Michael W., Michael Balikhin, Larry Kepko, Alan Rodger, and Yuming Wang, Editorial: Appreciation of the 2015 JGR Space Physics peer reviewers, J. Geophys. Res., 121, 3824-3863, 2016-04. [(172.8KB)]
104.Wang, Yuming, Zhenjun Zhou, Jie Zhang, Kai Liu, Rui Liu, Chenglong Shen, and Phillip C. Chamberlin, Thermodynamic Spectrum of Solar Flares Based on SDO/EVE Observations: Techniques and First Results, Astrophys. J. Supp., 223, 4(22pp), 2016-03. [(13.54MB)]
103.Guo, Jianpeng, Fengsi Wei, Xueshang Feng, Jeffrey M. Forbes, Yuming Wang, Huixin Liu, Weixing Wan, Zhiliang Yang, and Chaoxu Liu, Prolonged multiple excitation of large-scale traveling atmospheric disturbances (TADs) by successive and interacting coronal mass ejections, J. Geophys. Res., 121, 2662-2668, 2016-03. [(4.12MB)]
102.Liu, Jiajia, Fang Fang, Yuming Wang, Scott W. McIntosh, Yuhong Fan, and Quanhao Zhang, On the Observation and Simulation of Solar Coronal Twin Jets, Astrophys. J., 817, 126(8pp), 2016-02. [(2.51MB)]
101.Liu, Rui, Bernhard Kliem, Viacheslav S. Titov, Jun Chen, Yuming Wang, Haimin Wang, Chang Liu, Yan Xu, and Thomas Wiegelmann, Structure, Stability, and Evolution of Magnetic Flux Ropes from the Perspective of Magnetic Twist, Astrophys. J., 818, 148(12pp), doi:10.3847/0004-637X/818/2/148, 2016-02. [(7.42MB), (1.32MB)]
100.Gao, Zhonglei, Zhenpeng Su, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Chao Shen, and Shui Wang, Intense low-frequency chorus waves observed by Van Allen Probes: Fine structures and potential effect on radiation belt electrons, Geophys. Res. Lett., 43, 967-977, 2016-02.
99.Shen, Fang, Yuming Wang*, Chenglong Shen, and Xueshang Feng, Turn on the super-elastic collision nature of coronal mass ejections through low approaching speed, Sci. Rep., 6, 19576, 2016-01. [(1.23MB)]
2015 Top
98.Su, Zhenpeng, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Qiugang Zong, Xuzhi Zhou, Huinan Zheng, Yuming Wang, S. Wang, Y.-X. Hao, Zhonglei Gao, Zhaoguo He, Daniel Baker, Harlan Spence, Geoffrey Reeves, J Blake, and John Wygant, Ultra low frequency wave-driven diffusion of radiation belt relativistic electrons, Nat. Comm., 6, 10096, 2015-12. [(7.42MB)]
97.Liu, Jiajia, Yuming Wang, Chenglong Shen, Kai Liu, Zonghao Pan, and S. Wang, A Solar Coronal Jet Event Triggers A Coronal Mass Ejection, Astrophys. J., 813, 115(6pp), doi:10.1088/0004-637X/813/2/115, 2015-11. [(1.71MB), (928.3KB)]
96.Feng, L., Yuming Wang*, Fang Shen, Chenglong Shen, Bernd Inhester, Lei Lu, and Weiqun Gan, Why Does the Apparent Mass of a Coronal Mass Ejection Increase?, Astrophys. J., 812, 70(12pp), 2015-10. [(1.15MB)]
95.张卫, 史钰峰, 单旭, 李毅人, 郝新军, 缪彬, 徐春凯, 陈向军, 陆全明, 汪毓明, and 张铁龙, 空间低能离子探测器的紫外响应测试 (in Chinese), 原子核物理评论, 32, 358-362, 2015-09. [(336.5KB)]
94.Gou, Tingyu, Rui, Liu*, and Yuming Wang, Do All Candle-Flame-Shaped Flares Have the Same Temperature Distribution?, Sol. Phys., 290, 2211-2230, 2015-08. [(6.74MB), (6.72MB)]
93.Song, Hongqiang, Yao Chen, Jie Zhang, Xin Cheng, Bing Wang, Qiang Hu, Gang Li, and Yuming Wang, EVIDENCE OF THE SOLAR EUV HOT CHANNEL AS A MAGNETIC FLUX ROPE FROM REMOTE-SENSING AND IN-SITU OBSERVATIONS, Astrophys. J. Lett., 808, L15(6pp), 2015-07. [(1.37MB)]
92.Liu, Jiajia, Scott W. McIntosh, Ineke De Moortel, and Yuming Wang, On the Parallel and Perpendicular Propagating Motions Visible in Polar Plumes: An Incubator For (Fast) Solar Wind Acceleration?, Astrophys. J., 806, 273(7pp), 2015-06. [(1.5MB)]
91.Su, Zhenpeng, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Chao Shen, Min Zhang, Shui Wang, C. A. Kletzing, W. S. Kurth, G. B. Hospodarsky, H. E. Spence, G. D. Reeves, H. O. Funsten, J. B. Blake, D. N. Baker, and J. R. Wygant, Disappearance of plasmaspheric hiss following interplanetary shock, Geophys. Res. Lett., 42(9), 3129-3140, 2015-05.
90.Song, H. Q., J. Zhang, Y. Chen, X. Cheng, G. Li, and Y. M. Wang, The first taste of a hot channel in interplanetary space, Astrophys. J., 803, 96(8pp), 2015-04. [(19.52MB)]
89.Liu, Kai, Yuming Wang, Jie Zhang, Xin Cheng, Rui Liu, and Chenglong Shen, Extremely Large EUV Late Phase of Solar Flares, Astrophys. J., 802, 35(9pp), 2015-03. [(3.85MB)]
88.Wang, Yuming, Zhenjun Zhou, Chenglong Shen, Rui Liu, and S. Wang, Investigating plasma motion of magnetic clouds at 1 AU through a velocity-modified cylindrical force-free flux rope model, J. Geophys. Res., 120, 1543-1565, 2015-03. [(3.76MB)]
87.Zhu, Hui, Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Chao Shen, Tao Xian, Shui Wang, C. A. Kletzing, W. S. Kurth, G. B. Hospodarsky, H. E. Spence, G. D. Reeves, H. O. Funsten, J. B. Blake, and D. N. Baker, Plasmatrough exohiss waves observed by Van Allen Probes: Evidence for leakage from plasmasphere and resonant scattering of radiation belt electrons, Geophys. Res. Lett., 42(4), 1012-1019, 2015-02.
2014 Top
86.Liu, Rui, Yuming Wang, and Chenglong Shen, Early Evolution of An Energetic Coronal Mass Ejection And Its Relation to EUV Waves, Astrophys. J., 797, 37(15pp), 2014-12. [(8.69MB)]
85.Su, Zhenpeng, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Q.-G. Zong, Zhaoguo He, Chao Shen, Min Zhang, Shui Wang, C. A. Kletzing, W. S. Kurth, G. B. Hospodarsky, H. E. Spence, G. D. Reeves, H. O. Funsten, J. B. Blake, and D. N. Baker, Quantifying the relative contributions of substorm injections and chorus waves to the rapid outward extension of electron radiation belt, J. Geophys. Res., 119(12), 10023-10040, 2014-12.
84.Ding, Liuguan, Gang Li*, Jiang Yong, Guiming Le, Chenglong Shen, Yuming Wang, Yao Chen, Fei Xu, Bin Gu, and Yanan Zhang, Interaction between two coronal mass ejections in the 2013 May 22 large solar energetic particle event, Astrophys. J. Lett., 793, L35(7pp), 2014-09. [(4.06MB)]
83.Shen, Fang, Chenglong Shen, Jie Zhang, Phillip Hess, Yuming Wang, Xueshang Feng, Hongze Cheng, and Yi Yang, Evolution of the 12 July 2012 CME from the Sun to the Earth: Data-constrained three-dimensional MHD simulations, J. Geophys. Res., 119, 7128-7141, 2014-09. [(3.9MB)]
82.Rui Liu, Viacheslav Titov, Tingyu Gou, Yuming Wang, Kai Liu, and Haimin Wang, An Unorthodox X-Class Long-Duration Confined Flare, Astrophys. J., 790, 8(12pp), 2014-07. [(4.42MB)]
81.Yuming Wang, Boyi Wang, Chenglong Shen, Fang Shen, and Noe Lugaz, Deflected propagation of a coronal mass ejection from the corona to interplanetary space, J. Geophys. Res., 119, 5117-5132, 2014-07. [(4.99MB)]
80.Zhang, Qanhao, Rui Liu*, Yuming Wang, Chenglong Shen, Kai Liu, Jiajia Liu, and Shui Wang, A prominence eruption driven by flux feeding from chromospheric fibrils, Astrophys. J., 789, 133(9pp), 2014-07. [(4.15MB)]
79.Cheng, X., M. D. Ding, J. Zhang, X. D. Sun, Y. Guo, Y. M. Wang, B. Kliem, and Y. Y. Deng, Formation of a Double-Decker Magnetic Flux Rope in the Sigmoidal Solar Active Region 11520, Astrophys. J., 789, 93(12pp), 2014-07. [(3.68MB)]
78.Shen, Chenglong, Yuming Wang, Zonghao Pan, Bin Miao, Pinzhong Ye, and S. Wang, Full-Halo Coronal Mass Ejections: Arrival at the Earth, J. Geophys. Res., 119, 5107-5116, 2014-07. [(1.36MB)]
77.Zhenpeng Su, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Yuming Wang, Zhaoguo He, Chao Shen, Chenglong Shen, Chuanbing Wang, Rui Liu, Bin Miao, Min Zhang, Shui Wang, Craig Kletzing, William Kurth, George Hospodarsky, Harlan Spence, Geoffrey Reeves, Herbert Funsten, J. Blake, Daniel Baker, and John Wygant, Intense duskside lower-band chorus waves observed by Van Allen Probes: Generation and potential acceleration effect on radiation belt electrons, J. Geophys. Res., 119, 4266-4273, 2014-06.
76.Zhenpeng Su, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Min Zhang, Yong Liu, Chao Shen, Yuming Wang, and Shui Wang, Latitudinal dependence of nonlinear interaction between electromagnetic ion cyclotron wave and terrestrial ring current ions, Phys. Plasmas, 21, doi:10.1063/1.4880036, 2014-05.
75.Wang, Yuming, Multiple magnetic clouds in interplanetary space: A review and perspective (in Chinese), J. Univ. of Sci. & Tech. of China, 44(5), 100-105, 2014-05. [(1.44MB)]
74.H. Q. Song, J. Zhang, X. Cheng, Y. Chen, R. Liu, Y. M. Wang, and B. Li, Temperature evolution of a magnetic flux rope in a failed solar eruption, Astrophys. J., 784, 48(6pp), 2014-03. [(1.4MB)]
73.Jiajia Liu, Yuming Wang*, Rui Liu, Quanhao Zhang, Kai Liu, Chenglong Shen, and S. Wang, When and how does a prominence-like jet gain kinetic energy?, Astrophys. J., 782, 94, 2014-02. [(1.6MB)]
72.Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Zhaoguo He, Hui Zhu, Min Zhang, C Shen, Yuming Wang, S. Wang, Craig Kletzing, William Kurth, George Hospodarsky, Harlan Spence, Geoffrey Reeves, Herbert Funsten, J. Blake, Daniel Baker, and John Wygant, Nonstorm-time dynamics of electron radiation belts observed by the Van Allen Probes, Geophys. Res. Lett., 41, 229-235, 2014-01.
2013 Top
71.Chenglong Shen, Yuming Wang, Zonghao Pan, Min Zhang, Pinzhong Ye, and S. Wang, Full halo coronal mass ejections: Do we need to correct the projection effect in terms of velocity?, J. Geophys. Res., 118, 6858-6865, doi:10.1002/2013JA018872, 2013-11. [(776.1KB)]
70.Liangwen Shi, Chenglong Shen, Yuming Wang, and Fang Shen, Research Progresses in Modeling the Propagation of Solar Wind Disturbances (in Chinese), Progress in Astron., 3, 267-286, 2013-08. [(13.16MB)]
69.Yuming Wang, Zhenjun Zhou, Jiajia Liu, Chenglong Shen, and Shui Wang, Dynamic process of coronal mass ejections in interplanetary space (in Chinese), 中国科学:地球科学 (SCIENTIA SINICA Terrae), 43(6), 934-950, 2013-06. [(14.89MB)]
68.Su, Z. P., Zhu, H., Xiao, F. L., Zheng, H. N., Shen, C., Wang, Y. M., and Wang, S., Latitudinal dependence of nonlinear interaction between electromagnetic ion cyclotron wave and radiation belt relativistic electrons, J. Geophys. Res., 118, 3188-3202, doi:10.1002/jgra.50289, 2013-06.
67.Kai Liu, Jie Zhang, Yuming Wang, and Xin Cheng, ON THE ORIGIN OF THE EXTREME-ULTRAVIOLET LATE PHASE OF SOLAR FLARES, Astrophys. J., 768, 150(13pp), 2013-05. [(2.24MB)]
66.Fang Shen, Chenglong Shen, Yuming Wang*, Xueshang Feng, and Changqing Xiang, Could the collision of CMEs in the heliosphere be super-elastic? --- Validation through three-dimensional simulations, Geophys. Res. Lett., 40, 1457-1461, doi:10.1002/grl.50336, 2013-05. [(95.3KB), (310.6KB), (1.32MB)]
65.C. Shen, G. Li, X. Kong, J. Hu, X. D. Sun, L. Ding, Y. Chen, Yuming Wang, and L. Xia, Compound twin coronal mass ejections in the 2012 May 17 GLE event, Astrophys. J., 763, 114, doi:10.1088/0004-637X/763/2/114, 2013-02. [(3.65MB)]
64.Z. J. Rong, W. X. Wan, C. Shen, T. L. Zhang, A. T. Y. Lui, Yuming Wang, M. W. Dunlop, Y. C. Zhang, and Q.-G. Zong, Method for inferring the axis orientation of cylindrical magnetic flux rope based on single-point measurement, J. Geophys. Res., 118, 1-13, doi:10.1029/2012JA018079, 2013-01. [(709.3KB)]
63.Chenglong Shen, Chijian Liao, Yuming Wang, Pinzhong Ye, and Shui Wang, Source region of the decameter-Hectometric type II radio burst: Shock-streamer interaction region, Sol. Phys., 282, 543-552, doi:10.1007/s11207-012-0161-z, 2013-01. [(2.93MB)]
62.Yuming Wang, Lijuan Liu, Chenglong Shen, Rui Liu, Pinzhong Ye, and S. Wang, Waiting Times of Quasi-homologous Coronal Mass Ejections from Super Active Regions, Astrophys. J. Lett., 763, L43, doi:10.1088/2041-8205/763/2/L43, 2013-01. [(272.3KB)]
2012 Top
61.Hui Zhu, Zhenpeng Su, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, Chao Shen, Yuming Wang, and Shui Wang, Nonlinear interaction between ring current protons and electromagnetic ion cyclotron waves, J. Geophys. Res., 117, A12217, 2012-12.
60.Chenglong Shen, Yuming Wang*, Shui Wang, Ying Liu, Rui Liu, Angelos Vourlidas, Bin Miao, Pinzhong Ye, Jiajia Liu, and Zhenjun Zhou, Super-elastic Collision of Large-scale Magnetized Plasmoids in the Heliosphere, Nat. Phys., 8, 923-928, doi:10.1038/NPHYS2440, 2012-12. [(853KB), (221.8KB), (19.04MB)]
59.Rui Liu, Chang Liu, Tibor Torok, Yuming Wang, and Haimin Wang, Contracting and Erupting Components of Sigmoidal Active Regions, Astrophys. J., 757, 150, 2012-09. [(8.73MB)]
58.Zhenpeng Su, Hui Zhu, Fuliang Xiao, Huinan Zheng, C Chen, Yuming Wang, and S. Wang, Bounce-averaged advection and diffusion coefficients for monochromatic electromagnetic ion cyclotron wave: Comparison between test-particle and quasi-linear models, J. Geophys. Res., 117, A09222, 2012-09.
57.Jiajia Liu, Zhenjun Zhou, Yuming Wang*, Rui Liu, Bin Wang, Chijian Liao, Chenglong Shen, Huinan Zheng, Bin Miao, Zhenpeng Su, and S. Wang, Slow Magnetoacoustic Waves Observed above a Quiet-Sun Region in a Dark Cavity, Astrophys. J. Lett., 758, L26(6pp), 2012-09. [(1.54MB)]
56.Kai Liu, Yuming Wang*, Chenglong Shen, and Shui Wang, Critical Height for the Destabilization of Solar Prominences: Statistical Results from STEREO Observations, Astrophys. J., 744, 168(10pp), 2012-01. [(821.4KB), (1.37MB)]
2011 Top
55.Caixia Chen, Yuming Wang*, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, Jie Zhang, and S. Wang, Statistical study of coronal mass ejection source locations: 2. Role of active regions in CME production, J. Geophys. Res., 116, A12108, doi:10.1029/2011JA016844, 2011-12. [(658.9KB), (980.9KB)]
54.F. Shen, X. S. Feng, Yuming Wang, S. T. Wu, W. B. Song, J. P. Guo, and Y. F. Zhou, Three-dimensional MHD simulations of two coronal mass ejections' propagation and Interaction Using a successive magnetized plasma blobs model, J. Geophys. Res., 116, A09103, doi:10.1029/2011JA016584, 2011-09. [(1.73MB)]
53.Wang, Yuming, Understanding CMEs from Statistical Results of Their Source Locations, 2011 ILWS Science Workshop "Towards the Next Solar Maximum", , Beijing, China, August 28 - September 1, 2011-09.
52.Bin Gui, Chenglong Shen, Yuming Wang*, Pinzhong Ye, Jiajia Liu, Shui Wang, and Xuepu Zhao, Quantitative Analysis of CME Deflections in the Corona, Sol. Phys., 271, 111-139, doi:10.1007/s11207-011-9791-9, 2011-06. [(5.22MB), (4.32MB)]
51.Z. H. Pan, C. B. Wang, Yuming Wang, and X. H. Xue, Correlation analyses between the characteristic time of gradual solar energetic particle events and the properties of associated coronal mass ejections, Sol. Phys., 270, 593-607, doi:10.1007/s11207-011-9763-0, 2011-05. [(579.7KB)]
50.Yuming Wang, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, and Shui Wang, Multiple Magnetic Clouds: A Review and Perspective, International Symposium: From Solar Storm to Geomagnetic Storm, , Shanghai, China, May 9 - 13, 2011-05.
49.Yuming Wang, Caixia Chen, Bin Gui, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, and S. Wang, Statistical Study of Coronal Mass Ejection Source Locations: Understanding CMEs Viewed in Coronagraphs, J. Geophys. Res., 116, A04104, doi: 10.1029/2010JA016101, 2011-04. [(1.03MB)]
48.Gui, Bin, Chenglong Shen, Yuming Wang, Pinzhong Ye, and S. Wang, Correction of projection effect of CMEs in velocity: Comparing of Forward modeling method and simple angular correction method (Chinese Version), Chinese J. Space Sci., 31(2), 154-164, 2011-03.
47.Liu, Yong C.-M., M. Opher, Yuming Wang, and T. I. Gombosi, Downstream structure and evolution of a simulated CME-driven sheath in the solar corona, Astron. & Astrophys., 527, A46, doi: 10.1051/0004-6361/201014384, 2011-03. [(6.81MB)]
46.Shen, Chenglong, Yuming Wang, Bin Gui, Pinzhong Ye, and Shui Wang, Kinematic Evolution of A Slow CME in Corona Viewed by STEREO-B on October 8, 2007, Sol. Phys., 269, 389-400, 2011-03. [(872.3KB)]
2010 Top
45.Jie Zhang, Yuming Wang, and Yang Liu, Statistical Properties of Solar Active Regions Obtained from an Automatic Detection System and the Computational Biases, Astrophys. J., 723, 1006-1018, 2010-10. [(1.04MB)]
44.Shen, Chenglong, Jia Yao, Yuming Wang, Pinzhong Ye, X. P. Zhao, and S. Wang, Influence of Coronal Holes on CMEs in Causing SEP Events, RAA, 10, 1049-1060, 2010-09. [(751.7KB)]
43.Wang, Yuming, Hao Cao, Junhong Chen, Tengfei Zhang, Sijie Yu, Huinan Zheng, Chenglong Shen, Jie Zhang, and S. Wang, Solar LImb Prominence CAtcher and Tracker (SLIPCAT): An Automated System and Its Preliminary Statistical Results, Astrophys. J., 717(2), 973-986, 2010-06. [(4.82MB)]
2009 Top
42.Yuming Wang, Jie Zhang, and Chenglong Shen, An analytical model probing the internal state of coronal mass ejections based on observations of their expansions and propagations, J. Geophys. Res., 114, A10104, doi:10.1029/2009JA014360, 2009-10. [(486.9KB)]
41.Yuming Wang, An analytical model to probe the internal state of coronal mass ejections from observations of coronagraphs, The 2nd International Space Weather Scientific Symposium, , Nanjing, China, 2009-10.
2008 Top
40.Chenglong Shen, Yuming Wang, Pinzhong Ye, and S. Wang, Enhancement of Solar Energetic Particles During A Shock-Magnetic Cloud Interacting Complex Structure, Sol. Phys., 252, 409-418, dio:10.1007/s11207-008-9268-7, 2008-10. [(511.2KB)]
39.Yuming Wang and Jie Zhang, A Statistical Study of Solar Active Regions that Produce Extremely Fast Coronal Mass Ejections, Astrophys. J., 680, 1516-1522, 2008-06. [(330.1KB)]
38.Fuliang Xiao, C. L. Shen, Yuming Wang, Huinan Zheng, and S. Wang, Energetic electron distributions fitted with a relativistic kappa-type function at geosynchronous orbit, J. Geophys. Res., 113, A05203, doi:10.1029/2007JA012903, 2008-05. [(1.33MB)]
2007 Top
37.Chenglong Shen, Yuming Wang*, Pinzhong Ye, X. P. Zhao, Bin Gui, and S. Wang, Strength of Coronal Mass Ejection-Driven Shocks Near the Sun, and Its Importance in Predicting Solar Energetic Particle Events, Astrophys. J., 670, 849-856, doi:10.1086/521716, 2007-11. [(2.45MB)]
36.Ming Xiong, Huinan Zheng, S. T. Wu, Yuming Wang, and Shui Wang, Magnetohydrodynamic Simulation of the Interaction between Two Interplanetary Magnetic Clouds and its Consequent Geoeffectiveness, J. Geophys. Res., 112, A11103, doi:10.1029/2007JA012320, 2007-11. [(12.95MB)]
35.Guiping Zhou, Jingxiu Wang, Yuming Wang, and Yuzong Zhang, Quasi-simultaneous Flux Emergence in the Events of October/November 2003, Sol. Phys., 244, 13-24, 2007-08. [(698.3KB)]
34.Yuming Wang, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, and S. Wang, Comparison of Space Weather Effects of Two Major Coronal Mass Ejections in Late 2003, J. Univ. of Sci. & Tech. of China, 37, 859-867, 2007-08. [(965.3KB)]
33.Yuming Wang and Jie Zhang, A Comparative Study between Eruptive X-class Flares Associated with Coronal Mass Ejections and Confined X-class Flares, Astrophys. J., 665, 1428-1438, 2007-05. [(1.23MB)]
32.XIA Qian (夏倩), SHEN Chenglong (申成龙), WANG Yuming (汪毓明), and YE Pinzhong (叶品中), Role of Expansion Velocity of Magnetic Clouds in Flux Rope Model, Chinese J. Space Sci., 27(4), 271-278, 2007-04. [(1.64MB)]
31.Wang, Yuming, Pinzhong Ye, and Shui Wang, The dependence of the geoeffectiveness of interplanetary flux rope on its orientation, with possible application to geomagnetic storm prediction, Sol. Phys., 240, 373-386, 2007-04. [(1.07MB)]
2006 Top
30.Xiong, Ming, Huinan Zheng, Yuming Wang, and Shui Wang, Magnetohydrodynamic Simulation of the Interaction between Interplanetary Strong Shock and Magnetic Cloud and its Consequent Geoeffectiveness 2: Oblique Collision, J. Geophys. Res., 111, A11102, doi:10.1029/2006JA011901, 2006-11. [(4.51MB)]
29.Yuming Wang, Guiping Zhou, Pinzhong Ye, S. Wang, and Jingxiu Wang, A Study on The Orientation of Interplanetary Magnetic Clouds and Solar Filaments, Astrophys. J., 651, 1245-1255, 2006-08. [(1.89MB)]
28.M. Xiong, H. N. Zheng, Yuming Wang, and S. Wang, Magnetohydrodynamic simulation of the interaction between interplanetary strong shock and magnetic cloud and its consequent geoeffectiveness, J. Geophys. Res., 111, A08105, doi:10.1029/2005JA011593, 2006-08. [(4.88MB)]
27.Wang, Yuming, Xianghui Xue, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, S. Wang, and Jie Zhang, Impact of major coronal mass ejections on geospace during 2005 September 7 - 13, Astrophys. J., 646, 625-633, 2006-07. [(1.06MB)]
26.Zhou, Guiping, Yuming Wang, and Jingxiu Wang, Coronal mass ejections associated with polar crown filaments, Adv. Space Res., 38(3), 466-469, 2006-03. [(281.1KB)]
25.Shen, Cheng-Long, Yu-Ming Wang, Pin-Zhong Ye, and Shui Wang, Analysis of typical events of coronal holes against the formation of solar energetic particle events, Chinese J. Geophys., 49(3), 2006-03. [(1.01MB), (1MB)]
24.Shen, Chenglong, Yuming Wang*, Pinzhong Ye, and S. Wang, Is there any evident effect of coronal holes on gradual solar energetic particle events, Astrophys. J., 639, 510-515, 2006-01. [(283.4KB)]
2005 Top
23.Wang, Yuming, Chenglong Shen, Pinzhong Ye, and S. Wang, Effect of coronal holes on gradual solar energetic particle events, Proceedings of Solar Wind 11/SOHO 16, , EAS SP PUBL 592, p. 461-464, (Whistler, Canada, June 12-17), 2005-09. [(317.9KB)]
22.熊明(Xiong, Ming), 郑惠南(Hui-Nan Zheng), 汪毓明(Yu-Ming Wang), 傅向荣(Xiang-Rong Fu), 王水(Shui Wang), and 窦贤康(Xian-Kang Dou), A numerical simulation on the solar-terrestrial transit time of successive CMEs during 4-5 November 1998, Chinese J. Geophys., 48(4), 805-813, 2005-07. [(0.98MB), (382.4KB)]
21.Wang, Yuming, Pinzhong Ye, Guiping Zhou, Shujuan Wang, S. Wang, Yihua Yan, and Jingxiu Wang, The interplanetary responses to the great solar activities in late October 2003, Sol. Phys., 226, 337-357, 2005-05. [(2.84MB)]
20.Wang, Y.*, H. Zheng, S. Wang, and P. Ye, MHD simulation of the formation and propagation of multiple magnetic clouds in the heliosphere, Astron. & Astrophys., 434, 309-316, doi:10.1051/0004-6361:20041423, 2005-04. [(1.11MB), (1.82MB)]
19.Wang, Yuming, Guiping Zhou, Pinzhong Ye, S. Wang, and Jingxiu Wang, Orientation and geoeffectiveness of magnetic clouds as consequences of filament eruptions, in Coronal and Stellar Mass Ejections, Proceedings of IAU symposium No. 226, , edited by K. P. Dere, J. Wang, and Y. Yan, p. 448-453, (Beijing, China, September 13-17, 2004), 2005-03. [(343.5KB)]
18.WANG, Yu-Ming and Shui WANG, Comprehensive Studies on Magnetic Clouds in Interplanetary Space and Their Associated Events, J. Grad. School of CAS, 22(2), 248-254, 2005-03. [(940.2KB)]
17.Xue, X. H., Yuming Wang, P. Z. Ye, S. Wang, and M. Xiong, Analysis on the interplanetary causes of the great magnetic storms in solar maximum (2000-2001), Planet. & Space Sci., 53, 443-457, 2005-02. [(2.48MB)]
2004 Top
16.Wang, Yuming, Chenglong Shen, S. Wang, and Pinzhong Ye, Deflection of coronal mass ejection in the interplanetary medium, Sol. Phys., 222, 329-343, 2004-08. [(249.3KB)]
15.Guo, Jun, Quan-Ming Lu, Shui Wang, Yu-Ming Wang, and Xian-Kang Dou, Whistler mode waves in collisionless magnetic reconnection, Chinese Phys. Lett., 21(7), 1306-1309, 2004-07. [(10.56MB)]
14.Wang, Y.-M., P.-Z. Ye, and S. Wang, An interplanetary origin of great geomagnetic storms: Multiple magnetic clouds, Chinese J. Geophys., 47(3), 369-375, 2004-05. [(614KB)]
2003 Top
13.汪毓明(Wang, Yuming), 叶品中(Pinzhong Ye), and 王水(Shui Wang), Magnetic cloud in interplanetary space (Chinese version), Progress in Astron., 21(4), 301-317, 2003-12. [(5.4MB), (8.43MB)]
12.Lou, Y.-Q., Y.-M. Wang, Z. Fan, S. Wang, and J. Wang, Periodicities in solar coronal mass ejections, Mon. Not. R. Astron. Soc., 345, 809-818, 2003-11. [(6.71MB)]
11.Wang, Yuming, C. L. Shen, S. Wang, and P. Z. Ye, An empirical formula relating the geomagnetic storm's intensity to the interplanetary parameters: -VBz and Δt, Geophys. Res. Lett., 30(20), 2039, doi:10.1029/2003GL017901, 2003-10. [(202.6KB)]
10.Wang, Y. M., P. Z. Ye, and S. Wang, Multiple magnetic clouds: Several examples during March - April, 2001, J. Geophys. Res., 108(A10), 1370, doi:10.1029/2003JA009850, 2003-10. [(1.45MB)]
9.Wang, Y. M., P. Z. Ye, S. Wang, and M. Xiong, Theoretical analysis on the geoeffectiveness of a shock overtaking a preceding magnetic cloud, Sol. Phys., 216, 295-310, 2003-09. [(268KB)]
8.Wang, J., G. Zhou, Y. Wang, and L. Song, Circular polarization in a solar filament, Sol. Phys., 216, 143-157, 2003-09. [(279.5KB)]
7.Wang, Yuming, Comprehensive Studies on Magnetic Clouds in Interplanetary Space and Their Associated Events, Ph.D Dissertation, , University of Science & Technology of China, 2003-09. [(16.56MB), (119.6KB)]
6.Wang, Y. M., P. Z. Ye, S. Wang, and X. H. Xue, An interplanetary cause of large geomagnetic storms: Fast forward shock overtaking preceding magnetic cloud, Geophys. Res. Lett., 30(13), 1700, doi:10.1029/2002GL016861, 2003-07. [(944.3KB)]
5.叶品中(Ye, Pin-Zhong) and 汪毓明(Yu-Ming Wang), A study on the Bs events in interplanetary space and the associated CMEs in 2000 (Chinese version), Chinese J. Space Sci., 23, 7-17, 2003-01. [(514.2KB)]
2002 Top
4.Wang, Y. M., S. Wang, and P. Z. Ye, Multiple magnetic clouds in interplanetary space, Sol. Phys., 211, 333-344, 2002-12. [(132KB)]
3.Wang, Y. M., P. Z. Ye, S. Wang, G. P. Zhou, and J. X. Wang, A statistical study on the geoeffectiveness of Earth-directed coronal mass ejections from March 1997 to December 2000, J. Geophys. Res., 107(A11), 1340, doi:10.1029/2002JA009244, 2002-11. [(369.3KB)]
2.宋丽敏(Song, Li-Ming), 张军(Jun Zhang), 杨志良(Zhi-Liang Yang), 汪毓明(Yu-Ming Wang), and 汪景琇(Jing-Xiu Wang), Earth-directed coronal mass ejection (Chinese version), Progress in Astron., 20(1), 33-44, 2002-03.
2001 Top
1.汪毓明(Wang, Yu-Ming), 叶品中(Pin-Zhong Ye), 高玉芬(Yu-Fen Gao), and 王家龙(Jia-Long Wang), Identification of solar-terrestrial events connected with geomagnetic stroms from the late April to the early may in 1998 (Chinese version), Chinese J. Space Sci., 21, 324-331, 2001-10.


Locations | Statistics | FAQ
Best view under the 1024x768 resolution and with the normal size of fonts.
Designed & developed by Yuming Wang, run for 6428 days since December 15, 2006, and last upgraded on May 28th, 2009.
Powered by Apache + PHP coded cOpfOs 3.11.1 last upgraded on February 22nd, 2010.
Copyright © 2006, all rights reserved.